header-daun_01 kayon_01
iklan logoUKM kayon_02
kayon_03
Selamat Datang di PESANTREN BUDAYA NUSANTARA

Serat Panitisastra
(transkrip naskah)

Transkrip naskah ini diketik di atas kertas dengan ejaan lama. Tidak diketahui siapa yang mentranskrip naskah ini dari tulisan huruf Jawa ke huruf latin. Transkrip naskah ini terdapat di dalam arsip peninggalan Mas Ngabehi Notoadikoesoemo (Wedana Krian Sidoardjo 1927-1938) yang disimpan oleh keluarga Kyai Ngabehi Haji Amir Arifin di Surabaya sebagai bagian koleksi dari Keluarga Besar Keturunan Kyai Tumenggung Pusponegoro Bupati Gresik I (1688-1696).

Dandhanggoela

I
Makirtya ring agnja narpasiwi/ noelar pralampitaning Sang Woesman/ ing Soerakarta wedhare/ tata tri gora ratoe ri sangkala witning winarti/ Nitisastra ingaran winarnaeng kidoeng/ kadi kadanging sadjarwa loemaksana/ sasananing kang djanmanadi jang kadrijana//
II
Woerjaning reh djanma kang datan wrin soebastra jeku ingaranan/ wong midha poenggoeng kartine/ tegesing midha poenggoeng/ midha bodho tan wrin ing wethi/ tegesing poenggoeng djanma sor pamanggihipoen/ lan malih kang soebasita/ ing tegese silakrama kang roemijin kapindho basakrama//
III
Tegesing sila poenikoe linggih/ tegesing krama poenika basa/ basa kang betjik temboenge/ kadya ta jen aloenggoeh/ pasamoewan dipoena betjik/ wong ambekel kelawan ija wong ambatoer/ jwa tjaroeb awor ing lenggah/ mjang babasan tan sajogja awor ririh/ abdhap loehoering djanma//
IV
Sangking pandjenenganing narpati/ Panatane ing wadya marmanja/ jwa nganti gepok parehe/ ngetjani tyas datan pinoerikan/ tan kaenten watjanane/ andoega-doegeng kalboe/ netyaning wong sawidji-widji/ tan pegat djaga baja/ bajanireng tandoek/ wong roetjah nora pinantjah/ bisa amoemoengoe kawanening djanmi/ kasoeraning ajoeda//
V
Bisa angresepi ing tyase sami/ para soedjana sahardjeng nertya/ pan janmadika ambeke/ amoempoeni sawegoeng/ agoeng paramartanireki/ kadya ta jen wong prija/ ing sajogjanipoen/ jen pareka lawan wanoedya/ garwanira myang selirira oepami/ sinome rinasana//

Sinom

I
Moewoes aroem ing pareman/ wijosing sabda minta sih/ den amanis manohara/ den aloes den ngarih-arih/ prihen loentoering kang sih/ jwa kongsi rengat ing kalboe/ jen sira loeloenggoehan/ lan para pandhita sami/ atanjaa sagoeng oedjaring kang sastra//
II
Troes sagoenging pangawikan/ sampoernaning para bekti/ jen sira amangoen joeda/ mitjaraa rehing djoerit/ soedira amrih titih/ widigdajaning prang poepoeh/ mring wanining kang bala/ mandining oela oepami/ lan galaking singa jekti kena ilang//
III
Ija saking djapamantra/ kang anjirep ing wiseki/ myang sametaning dipangga/ roeboeh dening angkoes jekti/ temah sirna kang roentik/ moeng krodhaning manoengsa/ noeng kaonang ing ranangga/ kakarening moengsoeh mati/ ikoe nora mari dening djapamantra//
IV
Mari-mari wikramanja/jen woes katekan ing pati/ lan nepsoening kang doerdjana/ doertjara doersila djoeti/ sajekti nora mari/ je dening djapamantrekoe/ jen sira arsa wikan/ panengeran djroning warih/ lan djaboeten toendjoeng kang toemanem toja//
V
Piras kang kasoep ing toja/ jekti semono djroneki/ jen panengeraning manusja/ soesilardja loes ing boedi/ awasena ta dhingin/ tingkah kramaning pamoewoes/ ping kalih palenggahan/ roeroeh semoene karawis/ jen wong betjik ajem santosa troes ing tyas//
VI
Tadjem tan ronggeh liringnja/ miwah kalamoen aboekti/ ririh rereh tan rekasa/ tan geranjah lamoen angling/ sih samaning aoerip/ momot ing drija tan kegoeh/ poepoetjoeking witjara/ seloendhoepan nora apti/ nora amrih karoesakaning sasama//
VII
Jekoe tjihnaning anjata/ djatikoela araneki/ tandhaning djanma oetama/ ing panengeran tan ngendrani/ lwire tan tjidreng djangdji/ ring antara woes tinemoe/ jekang aran pandhita/ sastra genjang ta lirneki/ tar angendhak sagoeng patanjan kang prapta//
VIII
Kang sastra sinembadan/ nenggih sakajoenireki/ singoengsoeng sabda nor raga/ ririh manis nawang kapti/ meroehken kang pinoerih/ amadhangi ing tyas limoet/ soeng soekaning asoesah/ ngenaki tyasing sasami/ poetoes ing toemoewoeh wroeh rahsaning sastra//
IX
Jekoe wikoe sastra genjang/ kang woes sampoerna ing pamrih/ tan moerih parah ing sorah/ kalamoen ana wong soegih arta peni retnadi/ nanging ta panganggenipoen koesoet boiesana datan amoerwat ing sawarawis/ myang kalamoen mangan kang datan mirasa//
X
Tan weweh maring pandhita/ tan loma ing pekir miskin/ wong kang mangkono poenika/ tan wroeh tjeleking kang dhiri/ njana toewoehireki/ pandjang nora noeli lampoes/ moenggoeh ing oemoer/ datan ana kang bisa amasthi/ mangkana ta ana manoesja woes limpad//
XI
Barang wirasaning sastra/ myang sakramaning negari/ lakoene teka anasar/ anoet ing doerdjana djoeti/ dadya wong mangkoneki/ padha lan wong kang doeroeng wroeh/ kawroehe tanpa kardi/ ilang bae enggoning limpad ing sastra//
XII
Ana djanma woes toewa/ toer pandjang oemoerireki/ tan karem mring kabetjikan/ tan aloel rahseng sastreki/ kasoedarmaning boedi/ nora pisan-pisan ajoen/ jeka djanma nir ing rat/ djoedjoeloeking manoesjeki/ pan oeripe poenikoe datanpa karja//
XIII
Sami lawan sato kewan/ nenggih kang kalal binoekti/ kang kotjap tjandhaleng djagad/ tjatoer ingkang woes kawidjil/ dhandhang ingkang roemijin/ tjendhala moenggoeh ing manoek/ jen sato kang soekoe pat/ gadarba aranireki/ jen ing boedi manoesja kang datan arsa//
XIV
Tan remen ing kabetjikan/ lan ngabekti ing Hjang Widi/ katoengkoel oelah kawirjan/ koenang tjandhala kaping tri/ tjatoer ingkang winarni/ ing basa wong mitra toehoe/ kang woes saekapraja/ ing wasana ngoetjiwani/ kaki denya pawong mitra noenggal tjipta//
XV
Kang mangkono ikoe ija/ tjandhala katri kawoeri/ kongkoelan ing saprakara/ prasaksat gelah ing boemi/ doertjara mageng djoeti/ tengeraning djoen isi banjoe/ jen kebak nora loekak/ wateke tan kotjak-katjik/ anteng lamoen tjinangkinga rehning kebak//
X
Ingkang lemboe panengranja/ jen swaranira geng jekti/ kedhik poehane tan misra/ wong miskin mengkono malih/ keh-akeh solahneki/ bawane denya mrih antoek tjoekoepa kang binodja/ mangkana wong koerang warni/ ing tegese tan gamboeh roepane ala//

Gamboeh

I
Akeh tenaganipoen/ ija amrih katona abagoes/ masang oelat ija katona respati/ jen ana manoesja loemoeh/ oedjaring kang sastreng kono//
II
Soegal saoedjaripoen/ wangkot nora anoet ing putoetoer/ nora rereh tan sareh jen mawi kapti/ kataragal barang tandoek/ katir tindake kaledhon//
III
Ikoe wong nora patoet/ pantjen goprak kewala tan moenggoeh/ ing ngawirja aneng pasamohan sepi/ sapanen akarja roesoeh/ aroes siriken sakeh wong//
IV
Ing pawong mitra toehoe/ ajwa kadi sang singa rehipoen/ lan sang wana atoet roekoen ing ngoeni/ reksa rineksa akoekoeh/ noelja kalike balero//
V
Bosen areboet oenggoel/ dadya babangkelan mari roekoen/ linging singa ija sang alas poeniki/ saengga tan ana ingsoen/ tan soenreksa aneng kono//
VI
Sajekti nora woeroeng/ rinoesak dening manoesja goepoeh/ binabadan ginaganan dadya tegil/ parandene alas ikoe/ ngresoela kanggonan ingwong//
VII
Sang alas woewoesipoen/ ija sang singa ikoe kalamoen/ jen adjaa soen alingi soen tertibi/ ngoeni-oeni woes kadoeloe/ dening sagoenging poenang wong//
VIII
Ija sang singa ikoe/ mangke noeli manggiha rahajoe/ pasthi enggal pinaten ing manoengsjeki/ paradening marang ingsoen/ asring pangoetjape awon//
IX
Mangkana singa goepoeh/ kesah saking ing panggenanipoen/ tilar wana memereng tepining tegil/ tan antara gya kadoeloe/ mring wong desa gya wawartos//
X
Sanak myang tangganipoen/ prapta sagaganabe goemroebjoeg/ singa sampoen kinepoeng rinoedjak mati/ pinoerak ing manoengsja goeng/ rikang sapedjahe rimong//
XI
Sang wana mari sintroe/ ilang koemarane sonja sampoen/ binabadan dening wong desa sirnanting/ dene woes tanpa pakewoeh/ babajane woes matjothot//
XII
Tan rininga wong dhoesoen/ singa wana sareng roesakipoen/ matjan mati alas binabad tinegil/ jekoe akaning toemoewoeh/ bangkelan waon-winaon//
XIII
Reboet reh reboet oenggoel/ palaning tan roekoen nora aroes/ prajogane sagoenging aoerip poeniki/ darbea mahasraja noeng/ tegese kang winiraos//
2011-09-07
sumber: Arsip Peninggalan Mas Ngabehi Notoadikoesoemo


script_end

..lebih lama
.:: PUSTAKA - 4/10 ::.
lebih baru..

DAFTAR 10 ARTIKEL TERBARU KATEGORI PUSTAKA
Free counters!
SEKRETARIAT:
Jl. Karya Timur IV/68 Malang 65122 Telp/Fax. 0341-416711
email: info@pesantrenbudaya.com

DEVELOPED from SCRATCH by AGUS WIDODO