header-daun_01 kayon_01
iklan logoUKM kayon_02
kayon_03
Selamat Datang di PESANTREN BUDAYA NUSANTARA

Serat Panitisastra (transkrip naskah lanjutan)

Transkrip Naskah Serat Panitisastra

 

           Transkrip naskah  peninggalan Mas Ngabehi Notoadikoesoemo (Wedana Krian Sidoardjo 1927-1938) yang disimpan oleh keluarga Kyai Ngabehi Haji Amir Arifin di Surabaya sebagai bagian koleksi dari Keluarga Besar Keturunan Kyayi Tumenggung Pusponegoro Bupati Gresik I (1688-1696) ini berisi ajaran moral dan sikap hidup yang berkaitan dengan etika pemerintahan yang tergolong sastra piwulang.Serat Panitisastra berisi perlambang-perlambang sifat manusia yang dimisalkan dengan kisah binatang, baik berisi keluhuran, kebaikan, kemuliaan, kejujuran, kesetiaan sebagai abdi negara dengan kewajiban-kewajiban dan kewenangan-kewenangan maupun kekurangan, keburukan dan ketidak-mampuan yang tercela dan harus dihindari.

           Lepas dari bermanfaat atau tidak naskah kuno Serat Panitisastra ini bagi kehidupan modern di era globalisasi ini, yang pasti naskah ini dan naskah-naskah yang tergolong sastra piwulang yang lain seperti Nitipraja, Nitisruti, Nitisastra, Wulang Reh, Tripama adalah bukti bahwa Bangsa Indonesia dalam tradisi bina negara telah mengembangkan sistem yang sudah maju yaitu melengkapi sistem kenegaraan dengan etika pemerintahan, yang justru tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan modern yang berkiblat pada tradisi bina negara Barat. Dengan keberadaan sastra piwulang yang digunakan sebagai acuan yang integral dalam sebuah pemerintahan, para pejabat dan pegawai sebagai aparatur negara memiliki parameter yang jelas bagi sebuah pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Dengan parameter nilai-nilai luhur dalam mengatur negara, para pejabat negara dari tingkat menteri sampai kepala desa memiliki tolok ukur moral  sebagai kekuatan batin untuk menjalankan apa yang pantas dilakukan dan menghindari apa yang tidak pantas dilakukan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

 

Poetjoeng.

I

Poetjoengipoen/ den mateng denya kakaroeh/ pawong mitra lawan/ wong oetama kang linewih/ kang sembada berboedi tindak rahardja//

II

Kaja ikoe sang naga pantes tiniroe/ doek binoeroe marang nenggih ri sang endra paksi/ doemadakan sang naga kapanggih lawan//

III

Mitranipoen Bhatara Sramba lingipoen/ heh naga ta sira/ angapa loemajoe gendring/ toering naga  amba poenika bhatara//

IV

Binaboedjeng mring sang garoedha poekoeloen/ saking djrih kalintang/ tan wande koela binoekti/ toering naga pan sarwi adjoelalatan//

V

Woewoesipoen bhatara Sramba sirekoe/ heh ta naga ija/ sira apa arsa oerip/ ija ingsoen kang toetoeloeng marang sira//

VI

Atoeripoen sang naga inggih kalangkoeng/ kawoelarsa gesang/ noehoen pitoeloeng sajekti/ ing bhatara dadya manggiha rahardja//

VII

Angling  aroem sang Bhatara Sramba waoe/ enggal koemaloenga/ sira aneng djangga mami/ sigra nembah naga  moelet ing Bhatara//

VIII

Praptanipoen sang endra paksi andoeloe/ jen naga woes ana/ Sang Bhatara sarireki/ dadya ilang krodhanira sang garoeda//

IX

Adjrihipoen maring Bhatara Srambekoe/ dadya arsa nembah/ wirang mring naga tan sipi/ tan nembaha adjrih maring Sang Bhatara//

X

Bok kasikoe keneng ila-ilanipoen/ dadya sang garoedha ngabekti saking wijati/ woesnya atoer sembah garoedha gya kesah//

XI

Lah poenikoe sraja ing pakantoekipoen/ malih kawoewoesa/ tenaja sajogjaneki/ amanoeta barang pakartining jajah//

XII

Polahipoen tingkah sabarang manoet/ kadya rehing bapa/ lwir boeloes mangsanja lagi/ pangendhoge pinendhem neng pawedhenan//

XIII

Laminipoen tinilar ing wedhi ngrikoe/ prande kang antiga/ lamoen netes nora sisir/ datan siwah lwir warnaning bapa bijoeng//

XIV

Salwiripoen miwah kadojananipoen/ tiroe wong toewanja/ myang mina soetane sami/ doek antiga tinilar ing jajah rena//

XV

Mangsanipoen anetes samya anoengsoeng/ tiroe solahira/ bapa bijangnja tan gingsir/ len soetaning paksi pan mangkana oega//

XVI

Lamoen moenggoeh ing manoesja tan kadyekoe/ roemeksaning anak/ alit mila tjinangkidhing/ prapteng toewa rineksa sandhang pangannja//

XVII

Myang winoeroek tata-titining aloenggoeh/ parandene arang tiroe tingkahing soedarmi/ akeh tingal pakartine wong atoewa//

XVIII

Soetanipoen ing wikoe akeh lakoe doer/ dadi doratjara marang raras tan prajogi/ kadhang soetaning doerdjana ana dadya//

XIX

Padhita goeng oetama ambek rahajoe/ tan tiroe wong toewa/ ewoehing aoerip iki/ ala ajoe goemelar ing dhandhanggoela//

 

 

Dhandhanggoela

I

Sampoen sampat neng manoesja sami/ barang katon sanepa sadaja/ saniskara soerahsane/ sajogjanja sang wikoe/ ajwa esah denya ngabekti/ den

koekoeh tapabrata nira/ soepajantoek pakolih moeljakaken pradja/ lamoen toehoe pangestoening para resi/ pradja anoet rahardja//

II

Jen ing djanma anoet tan soemisih/ marang sawelinging poenang sastra/ dadya akoekoeh boedine/ boedi kang mring rahajoe/ bisa anoraga mrih

asih/ adoh karja tjandhala/ mring wong sapradja goeng/ jen moenggoeh sang amangkoerat/ arta miwah kantjanira pan sami sajogja danakena//

III

Marang wadyatantranta sakjehing/ miwah sekoel oelam den aloemrah/ palane kedhep nitine/ saparentahe tinoet/ adjrihira pan adjrih asih/

koekoeh pradjane karta/ tekeng tepis dhoesoen/ kawengan dana sang nata/ lamoen moenggoeh ing wanoedya jen alaki/ aloeha anak lanang//

IV

Kang akendelnanging ajwa kadi/ kekendelaning singa soesoeta/ amoeng sapisan kendele/ moekjaning boesanekoe/ kang linewihaken ta dening/

para soedjana datan lijan saking kampoeh/ jen moenggoeh ing papanganan/ poewan sapi kang linewihaken/ dening bremana resi sabrang//

V

Marma mangkana bremana ngoeni/ alit mila sinoesonan poewan/ sapi minongka bijoenge/ jen ing soedjana toehoe/ kang linewihaken sajekti/ tan

lyan sarining sabda/ santosa rahajoe/ lamoen moekjaning wanoedya/ tan lyan gemoehing kang pajoedara kalih/ ingema neng papreman//

VI

Jen ing sastra kang mangsoed linewih/ tan lyan sangking werdining pandhita/ karana woes pakartine/ jen sira sang awikoe/ anggoegoelang ing

sastra widi/ sapitoedoehing sastra/ linakyan sakajoen/ lyan malih winasitaa/ oetamaning oelih arta lamoen saking/ goena kaja prijangga//

VII

Madyaning arta kalamoen saking/ jajah pinangkaning kang ardana/ nisthaning olih artane/ kalamoen saking bijoeng/ wonten malih nisthaning

olih/ jen saking anak rajat/ arta asalipoen/ tegese saking martoewa/ jekoe nama nistha nisthaning pakolih/ lijan malih kang oetama//

VIII

Pan oetama oetamaning olih/ arta saking bandhangan menang prang/ kaseboet kadigdajane/ jen sira mangan poepoeh/ anganggoa tjatoer

pralambi/ sandi oepajeng bala/ oetjapen kang tjatoer/ sama beda dhendha dana/ nadyan ana pamariksanta mring dasih/ dhendha myang

pangapoera//

IX

Jen tan nganggo dana nora dadi/ pangadeging prang kalawan dana/ jen woes kena sarehe/ kang tjatoer oepajekoe/ jekti kengser moengsoehireki/ 

saking soeraning wadya/ kalah joedanipoen/ kawroehana tingkahing prang/ ngatingalna kawedining moengsoehneki/ kaapesaning lawan//

X

Jen tyasira ana ngrasa adjrih/ maring moengsoeh ywa katon ing bala/ jen kawroehan sajektine/ djrihira maring moesoeh/ karja kekes atining

dasih/ atjawisa sabarang kang kadadekken kajoen/ mrih galaking wadyanira/ maring moengsoeh ambek soera anrang westhi/ tan djrih

soemengkeng lawan//                                                                          

XI

Lawan away amamanas ati/ maring moesoeh nantang gora godha/ karja grahita moengsoehe/ banget prajitnanipoen/ anganggea medaning agni/

tan moeni lamoen mona/ sing kaparag leboer/ geseng datanpa koekoepan/ jen moekyaning pawong mitra kang linewih/ tan lyan kang

panambrama//     

XII

Pangatjara kang aroem kang manis/ lamoen moenggoeh satroening agesang/ tan ana ngloewihi kabeh/ saking regeding kalboe/ jekoe dadya

satroening oerip/ kasektening soedjanma saha dajanipoen/ tan ana angloewihana/ lan sektining para dewa angloewihi/ manoesja tan

toemimbang//                                                            

XIII

Lamoen moenggoeh paksi kang linoewih/ datan kadya sang peksi koekila/ koekila bejo tegese/ warnanira abagoes/ pangoetjape sairib djanmi/

jen moenggoeh ing wanoedya/ kang linewih ikoe/ wanoedya kang patibrata/ lan kang betjik soewarnanira oepami/ tegese patibrata//

XIV

Jen lakine mati amiloe mati/ nora mati asoedoeka djiwa/ myang ta koewoe ing setrane/ jeka kewala lamoen lakinipoen toemekeng pati/ tan

karsa krama lijan/ toemeka ing lampoes/ jeka dyah kang patibrata/ sedya toemoet mring delahan wong kakalih/ tembe kanthening asta//

 

Kinanthi                  

I

Jen ana manoesja ikoe/ ngoekoehi pakarti betjik/ oedjaring sastra tinoelad/ mantep tan arsa rarenggi/ ing tembe tanwoen amanggya/

kaloehoeraning doemadi//

II

Kamoeljan sagotranipoen/ angerobi angoengkoeli/ saking wong kang tanpa sastra/ ja marmaning manoesjeki/ karema limpad ing sastra/ kathah

pakantoeke pasthi//

III

Mangkana ingkang amoewoes/ kang mersoedi ing sastreki/ saisining rat poenika/ samoehan ri woes pinanggih/ moenggwing sadaleming sastra/

jen wong oelah kang sajekti//

IV

Kalamoen sira arsa wroeh/ ing werdine pisan iki/ lwir wong ngadepken pamanja/ dipangga galak geng inggil/ kang misih neng wana pringga/

lwire angele tan sipi//

V

Jen arsa poetoes saroehoe/ ing sastra koedoe sireki/ kangenen samektanana/ tegese den eling ngoeni/ ing woeroeking goeroenira/ toemrapen ing

nala sami//

VI

Kadi ta sang maha wikoe/ kang linewihaken dening/ tar lyan pangabektinira/ maring Hjang Kang Maha Loewih/ kalamoen wong anom ika/

ingkang wibawa toer moekti//

VII

Paribawanja woes loehoer/ toetoeg sakajoenireki/ eman tan poetoes ing sastra/ lwire tan limpad ing toelis/ datan bisa amamatja/ nadyan bagoesa

kang warni//

VIII

Moewah keha garwanipoen/ soegiha ing emas pitjis/ pepaka koelawangsanja/ toer poetoes sabarang gendhing/ jekti wong mengkono ija/ soerem

tjahjane tan betjik//

IX

Moenggeng pasamoehan samoen/ njanjengit nora prakarti/ lwir sekar tepoes oepama/ mangah warnanira abrit/ nanging sepi tanpa ganda/ lamoen

kembang nora wangi//

X

Tanpa karjaa satoehoe/ kadya kang opema malih/ wong betjik panengeranira/ katareng semoenireki/ lawan trapsilaning bapa/ myang titining

oedjar toewin//

XI

Prajoga sabarang tandoek/ alep ing pamoewoes aris/ soemrambah ing akathah/ wasiteng sasmita liring/ jen wong ngakoe tan oemangan/ enak

saben-saben ari//       

XII

Gampang ing panengeranipoen/ jen lemoe awake jekti/ jen koeroe poenika ora/ toewin wong ngakoe sisirih/ ngakoe betah tapabrata/

panengeran mengkono maning//

XIII

Kalamoen awake koeroe/ langse pasemone resik/ ikoe jekti nora dora/ jen lemoe awake pasthi dora/ tan betah ing lapa/ panengeraning wong

asih//

XIV

Asih pawong mitranipoen/ tan lyan panembramaneki/ pandhita panengeranira/ moeng toehoening pangastoeti/ nihan wisaning kalabang/

moenggeng sirah oenggyaneki//

XV

Kaladjengking moenggeng boentoet/ sarpa neng sijoeng wiseki/ ingkang mandi-mandi samya ana prenahing wiseki/ moeng wisaning kang

doerdjana/ tan karoewan prenahneki//      

XVI

Wisanja warata sagoeng/ kebek sabadinireki/ pan dadya wisa sadaja/ sarandoening awakneki/ tanpa sela kabeh wisa/ nenggih woewoesen

poeniki//

XVII

Sektining kang lare lamoen/ tinoenggoe ing jajah bibi/ pepak koelawarganira/ jen moelar tinoeloeng noeli/ den arih-arih ing bijang/ pandjaloeke

den toeroeti//

XVIII

Jen iwak loh sektinipoen/ doek aneng adjroning warih/ oetameng kedhoeng kang djembar/ miwah jen tojanja wening/ sektine kang manoek

njata/ jen pepak laring soewiwi//

XIX

Jekti koewat iberipoen/ inggal mahawan wijati/ saktining kang para radja/ jen pepak wadyabala dji/ lan djenengken mantri moekya/ tjatoer

kang samakta sami//

XX

Kono sidaning kang ratoe/ soedibya kalokeng boemi/ away na maido sira/ ing woeroeking para resi/ doemadak lara lapa/ oetama sira danani//

 

2011-09-09
sumber: Arsip Peninggalan Mas Ngabehi Notoadikoesoemo (Wedana Krian Sidoarjo, 1927-1938)


script_end

..lebih lama
.:: PUSTAKA - 5/10 ::.
lebih baru..

DAFTAR 10 ARTIKEL TERBARU KATEGORI PUSTAKA
Free counters!
SEKRETARIAT:
Jl. Karya Timur IV/68 Malang 65122 Telp/Fax. 0341-416711
email: info@pesantrenbudaya.com

DEVELOPED from SCRATCH by AGUS WIDODO