header-daun_01 kayon_01
iklan logoUKM kayon_02
kayon_03
Selamat Datang di PESANTREN BUDAYA NUSANTARA

Serat Panitisastra (transkrip naskah lanjutan II)

 

Asmaradana

I

Sagoenging manoesja sami/ away maido ing sastra/ tan woen papa geng ing tembe/ lan adja maido sira/ woeroeking goeroenira/ jekti parek

patinipoen/ lir pandjang toemibeng sela//

II

Petjah tan kena pinoelih/ mangkana ingkang oepama/ tegal jen ilang soekete/ sajekti enggal tinilar/ ing boeron kang mamangan/ dadya sepi

kirang semoe/ toewin bangawan lamoen sat//

III

Tan sinaba dening paksi/ paksi kang saba ing toja/ jen pandhita oepamane/ tilar pangabektiniera/ noedjoe betjik kang dina/ soepe ing

panembahipoen/ jekti doh lan pangerannja//                                                                         

IV

Kalamoen pandhita pasthi/ tebih lan pangeranira/ manggih tjilaka temahe/ mangkana sang maharadja/ jen tan prikseng bala/ koerang

paramartanipoen/ anggieng rengoe adoedoeka//

V

Tan woeroeng tinilar noeli/ mring sagoenging wadyabala/ jekti sepi negarane/ jen moenggoeh wong soegih arta/ kalawan soegih garwa/ jen

prapta ing patinipoen/ karo tan ginarwa pedjah//    

VI

Tan miloe neng koeboer sami/ tan karem neng padjaratan/ jen moelih kang ngiringake/ sapraptaning wisma samja/  anak rabi karoena/ ing

sadhela miloe lampoes/ saking dahat ing soengkawa//               

VII

Nora lawas noeli mari/ kalingane wong agesang/ doek misih ardjeng ngoenine/ ajwa katoengkoel ta samja/ manggoeng oelah kawirjawan/ soeka-

soeka mangan nginoem/ amriha mbek kasoedarman//

VIII

Dadanaa sih ing miskin/ lamoen darbe arta kathah/ karjanen ingkang saparo/ karahajon ing samangkja/ de kang saparonira/ ing delahan

karjanipoen/ ardjaa ring sangkan paran//

IX

Salamet doenja lan akir/ tjoekoep sakarone kena/ wong anom toewa wekase/ wong oerip wasana lina/ jen mati poenang arta/ ija tan ginawa

lampoes/ tjedhaning awak salwirnja//

X

Kabeh tan kabekta mati/ sirna laroet tanpa goena/ jen wong kang betjik warnane/ nanging asor koelanira/ karjane moeng kewala/ moenggwing

pasamohan moenggoeh/ resep sagoeng kang toemingal//

XI

Wong betjik koelanireki/ oetama pekik warnanja/ jekoe pinilih nadhene/ dene sang maha narendra/ jen djanma kang soesastra/ djatmika

kalamoen loenggoeh/ nadyan toenggala soedjana//

XII

Tan Katiwang mor ing liring/ jen wong kang limpad ing sastra/ angresepi tyas semoene/ bisa mong karsaning kathah/ miwah sang siniwaka/

jen ana wong kang kadyekoe/ jekoe kagoenganing radja//

XIII

Jen moenggoeh ing narapati/ titi pamariksanira/ maring kawoela sakehe/ jen arsa sih maring bala/ tjatoer prakara trapna/ kang dhingin traping

aloenggoeh/ ping ro ing kagoenanira//

XIV

Ping tri pakarjanireki/ kaping tjatoer ing kasoeran/ jen ing emas oepamane/ nenggih pamariksanira/  kang dhingin dinadar sela/ kapindho

denobong latoe/ tinoegel kaping tiganja//

XV

Wadjibing ratoe sajekti/ titi pamarikseng bala/  toetoelanen den toelaten/ soepaja dja kaloengkangan/ barang tingkahing wadya/ ten kena bosen

jen ratoe/ padhanen lan dhahar nendra//

XVI

Sandining sang narapati/ jen arsa ngadohken bala/ tanapi marekake/ anenggih tjatoer prakara/ lwire satoenggal-toenggal/ tjinobeng estri

karoehoen/ kapindho tjineobeng arta//

XVII

Ping tri tjinobeng kawanen/ kaping sakawan kabisan/ tjinobeng estri pamine/ angoetjiwani oekara/ tjinobeng artopama/ angenesi nora loeloet/

tjobanen karja saengga//

XVIII

Angalenthar tanpa dadi/ Djerih tjinobeng kasoeran/ jen woes tjatoer pariksane/ sepi tan toemaweng angga/ ikoe wong tan prajoga/ jen winora

denya loenggoeh/ sinoming para soedjana//

 

Sinom

I

Pisahen lawan wong kathah/ tan pantes tinoenggal nanging/ kalamoen trahing soedjana/ mjang wadya soesatya sami/ sampoen binoewang noeli/

antinen manawa emoet/ dhingin dhendhanen wada/ dhendhanen arta ping kalih/ lamoen nora mari dhendhanen ing lara//

II

Jen nora linaran/ ikoe dhendhanen ing pati/ tjatoer pamarikseng nata/ pamengkoene maring dasih/ tan kena den selaki/ saoedjaring sastra koedoe

tinoet barang rehira/ nihan thatoering pralabi/ soeka doeka nenggih wong oetang pioetang//

III

Doek nalikaning aoetang/ akakan-kakan sajekti/ ajajen-jajen prajoga/ jen woes mangsane tinagih/ moeng bandha semajaneki/ kadjoeweten

temah padoe/ tjrah denya pawong sanak/ kadya wong karena oepami/ soeka-soeka anoengkoe ing parisoeka//

IV

Tan woeroeng anemoe doeka/ soengkawa jekti ing woeri/ tegesipoen nora lana/ soeka-soekanira ngoeni/ lwir wanita jen lagi/ sinanggaman

marang kakoeng/ sipi soekaning drija/ jen woes mangsane garbini/ praptaning lek doekanira tanpa ingan//

V

Nanging tan lawas doekanja/ lwire tan kawoes ing woeri/ tan ana bosene samja/ kadya marta lan wiseki/ jen awor nggennja noenggil/ lah

ambilen martanipoen/ boewangen poenang wisa/ tegese marta sakalir/ kang ngenaki kang ngasrepi maring badan//

VI

Tegesing wisa sabarang/ uja ingkang njilakani/ kang manasi maring badan/ ikoe wisa tegesneki/ saengga mas anoenggil/ lan tindja ambilen

ikoe/ pan emase kewala/ tindjane boewangen noeli/ resikana koembahen kalawan toja//

VII

Mangkana ing pangawikan/ saenggon-enggonireki/ jogja ambilen denira/ ina papa kang darbeni/ ja pilalanen oegi/ datan ana sirikipoen/ mring

dadining kasidan/ jen estri ajoe kang warni/ nora nana tjatjade jen denalapa//

VIII

Nadyan widjil ina papa/ tan ana sirike jekti/ malih ingkang kawoewoesa/ kang abot ing djagad iki/ nora na lwir arteki/ doek pametira 

karoehoen/ dagang miwah alajar/ mrih woewoehing arta nenggih/ asra ngoekih rinewang goena nestapa//

IX

Aneng paran kang sinedya/ woes antoek sabarang olih/ sapraptaning wismanira/ sangsaja bot pangrekseki/ tansah amerem melik/ deniker-iker

ing pandoeng/ jen ilang poenang arta/ sangsaja dahat prihatin/ kalingane ing wong kang soegih arta mas//

X

Reksanen ingkang oetama/ tegesipoen kang prajogi/ wewehna para pandhita/ djakatna ing pekir miskin/ toeloeng mring repot sami/ kinarja

gandjar ing wadoe/ jen wong soegih oepama/ eman kalamoen amedhit/ datan arsa djakat mring para pandhita//

XI

Tan welas ing karepotan/ tan loma ing pekir miskin/ tan moelasareng abdinja/ oepama bendoengan warih/ binoengkeng tan denwehi pisan ilen-

ilenipoen/ jekti mambeg kang toja/ tan woeroeng bedhahe noeli/ sirna laroet saladjere ilang//

XII

Mangkana ngaoerip samja/ ajwa koemed ing wong miskin/ koemed ing pandhita adja/ dinoekan dening Jwang Widi/ ing akir tan prajogi/

nemoe tjilaka tan woeroeng/ moenggoeh kang para dewa/ kang linewihaken pribadi/ datan kadya Sang Bathara Nilakantha//

XIII

Angadhemi sahananja/ lewih adheming kang warih/ amadhangi saboewana/ sor woelan oedjwalaneki/ ja parandene kari/ Bathara Goeroe

srepipoen/ pan misih asrep oega/ watjananing kang maharsi/ lawan nenggih panase ingkang pawaka//

XIV

Ngoengkoeli panasing soerja/ parandene ana malih/ ngesorken karo panasnja/ Bathara Soerja lan Agni/ misih panas angenti/ doeratmaka

woewoesipoen/ laler miber saktinja/ papantese amarani/ nenggih sekar kang wangi-wangi gandanja//

XV

Tekas amarani barah/ koedhis nanah den leketi/ lwir paksi bango oepama/ lamoen miber ngloewihi angajoeh ing wijati/ kadya silem mega

biroe/ singgih papantesira/ mintaa kasekten adi/ mring sawarga milaloe andemoeng lola//                                  

 

Djoeroedemoeng

I

Doemadak medhoen mangandap/ koelingling toemiling mangloeng/ ngoelati ing bathang mamboe/ tan sembada ing boedaja/ wasana koedhok

tjinoetjoek/ mangkana djoeti doerdjana/ sabetjikane tyasipoen//

II

Ngakoea woes pratameng tyas/ nadyan pratignjaa sampoen/  tar woen karja soesahipoen/ ring sasamaning agesang/ jen moenggoeh sang

mahawikoe/ kang tinoela-toela ing tyas/ pan amoeng sabda rahajoe//

III

Wintang lan woelan poenika/ mangka pandam jen ing daloe/ madhangi saboewana goeng/ soerja pandam ing rahina/ jen sagoening manoesjeki/

kinarja padhanging ing tyas/ tarlen sastra nitinipoen//

IV

Poetra soepoetra winarna/ tegese anak kang bagoes/ kang abangkit sarwa poetoes/ toer limpad ing sastra ardja/ ing krama aloes ing temboeng/

poenikoe begdjane samja/ kalihe bapa lan baboe//

V

Jen soeta djaloe kang rongkah/ koemalikih ambeg angkoeh/ bodho sarwa nora petjoes/ moeng koementhoes amelinthas/ aleman digoeng

goemagoes/ tan wroeh ing sastra tan bisa/ tan poeroen sor dhirinipoen//

VI

Tan ajoen anggoegoeroea/ meing pandhita kang woes poetoes/ ikoe manoesja tan patoet/ toena bet wong toewanira/ tan antoek  begdja

sadjoempoet/ toewas kangelan kewala/ tanpa ili ing toemoewoeh//

VII

Anaking soedjana entar/ teka liwar ngaloer-aloer/ lali loekitaning tandoek/ sastra moeng kinarja roetjah/ amijagah ung toemoewoeh/ ing

pangrasane woes pasah/ barang kapinteranipoen//

VIII

Angoengkoeli ing wong kathah/ langkah tan wroeh sisikoe/ tjiptane woes nora manggoeh/ samoen isining nagara/ moeng pribadine  

ngendhoekoer/ latjoet kang mangkono ija/ toena karo kang soesoenoe//

IX

Marmane soereng soedjana/ adja katoengkoel goemoenggoeng/ mameng-ameng tanpa oeroes/ akarja soesahing jajah/ akarja prihatin ing bijoeng/

tansah peteng ingkang manah/ soengkawane tanpa madoe//

 

Dhandhanggoela

I

Jogja tinilare dening parestri/ lamoen ana djanma kang mangkana/ balik jen tiroe jajahe/  oelah soesastra poetoes/ ing kadarman tyas amaledi/

kjeh wanoedya tijarsa/ manoengsoeng padha joen/ mjang tyasing para soedjana/ samja resep jen wong kang adarbe siwi/ tjandhala moerang

krama//

II

Lwir wana kaananing kajoeaking/ ragas anggerit dening kanginan/ temah ingobar alase/ roesak wana katoenoe/ jekoe lwirning manawa nenggih/

ring wong abetjik ajwa/ age-age ngakoe/ wani digdjajeng ajoeda/  neng ngarsaning nata lamoen doeroeng oewis/ ngasorken kang prawira//

III

Djangkep satoes kasor kang pradjoerit/ karawan neng madyaning ngalaga/ ajwa ngakoe sang awikoe/ ngasorken satoes pra resi/ lawan

angoempoelena kang bisa wong sewoe/ toer ingkang padha pandhita/ ingkang sewoe prandene kasoran/ dening wong ingkang widajaka//

IV

Wong kang ngakoe asanggoep toewin/ jekoe doedoe golongan soedjana/ nora wenang gedhekake/ ing wani lawan sanggoep/ lamoen

moenggoeh ing soedjana di/ jen tan toehoe ing sagah/ tan kandel ing woewoes/ dening sang oetameng pradja/ nenggih oedjarira sang parameng

kawi/ jwan tekeng kalijoga//

V

Nora nana ingkang angloewihi/ marang ing wong kang asoegih arta/ wong betjik wong ala dene/ pan woes nora katjatoer/ kang agoena mjang

sang maharesi/ samja kasor mring wong kang andaniswarekoe/ tegese kang daniswara/ ing moelane wong papa pan dadi soegih/ ing djaman

kalijoga//

VI

Akeh-akeh wisajaning djanmi/ ratoe datan djrih ing kasalahan/ tan nolih mring karatone/ ilang tyasing sang wikoe/ santosane moenggoeh ing

Widi/ tan kadjen kasangsara/ ing sapoeroegipoen/ anak samja ngala-ala/ maring bapa tan adjrih ing toelah sarik/ dyah nir tang kawirangan//

VII

Nihan oetjapen oeloning goeling/ jen mangoelon oeloning anendra/ wong ika pandjang joeswane/ jen mangalor kang oeloe/ ning anendra

palanireki/ tansah katekan arta/ jen oelon mangidoel/ doemadak tjelak patinja/ jen mangetan oeloning wong kang agoeling/ sinengitan wong

kathah//

VIII

Koeneng tingkahing wong asisiwi/ doek sedhenge oemoer limang warsa/ wasitanana karepe/ kadi ngawoeleng ratoe/ enggonira among ing siwi/

jen woes sadasa warsa/ pangrehireng soenoe/ den kadya nitih ing wadya/ pratingkahe amerdi pakerti betjik/ wroehneng sastra prawira//                               

IX

Jen woes oemoer ing nembelas warsi/ den kadya sih ing apawong mitra/ riringanen doedoegane/ taha-tahanen ing joen/ pidananen ring siptaning  

ling/ mjang sasmita tiarsa/ petjoeten ing semoe/ gitiken sireng pralambang/ poetra jen woes asoesoeta prijen oening/ ing sipta lan sasmita//

X

Wangwangen satingkah solahnireki/ bener loepoet sira toedoehena/ ing reh ala mjang ardjane/ wong poenika jwa manoet/ boedining wong

soedra tan betjik/ temahan winawasa/ ing para mjang kajoen/ ajwa manoet boedining dyah/ atemah denerang-erang ing sami/ kang soedjana

parardja//

XI

Oleh wirang ing wong sanagari/ jen anoeroet boedining wanoedya/ tanwoen papa tinemoene/ jen sisip tekeng lampoes/ ikoe kawroehana

sajekti/ nadyan silih patoeta ing boedi rahajoe/ jen medhal saking wanoedya/ ajwa age linakon boedinen dhingin/ wetokna salinana//

XII

Saking ing karsanira pribadi/ mangkana ngling sang parameng sastra/ ana dyah bener atine/ jen ana gagak pingoel/ lawan toendjoeng toewoeh

ing tjoeri/ kono ana wanoedya/ atine rahajoe/ kalingane ing soedjana/ den prajitna jen pinarak ing pawestri/ jwa kena manis oedjar//

XIII

Woewoese kang woes ing ngelmi/ kaprawoloe wanoedya lan prija/ ing kabisan mjang koewate/ toewin wiwekanipoen/ pan kapara astha ta

malih/ Dewi Droepadi modjar/ jen wanoedya ikoe/ tan ana toewoek ing prija/ ja marmane den prajitna barang/ rehning kang amawi wanita//

XIV

Rikang djanma jen arsa amanggih/ ing kalewihan sira lekasna/ woeroeking goeroe jwa soepe/ dene ta wong kang woeroe/ amoeroni dhiri

pribadi/ dhingin bagoesing roepa/ anom dhasaripoen/ soegih toer bisa ing karja/ lawan moenggoeh koelane arang toemandhing/ wong ingkang

woes mangkana//

XV

Limang prakara woes angenggoni/ jekti woeroe jen woeroe wong ika/ anemoe papa temahe/ lamoen papa wong ikoe/ temah asor apes

pinanggih/ ring djanma jwa memada/ nanatjad wong ikoe/ tan ana kang tanpa tjatjad/ Sang Hjang Goeroe janggane tjemeng lwir mangsi/ Hjang

Wisnoe tjatjadira//

XVI

Angon bantheng Hjang Endra ta malih/ tjatjadira netranja kathah/ sagoeng gegelitan kabeh/ pan wonten netranipoen/ marma ajwa nanatjad

djanmi/ jekti datanpa goena/ amaoni toewoeh/ jen ana djanma kang wikan/ ing rahajoe petoenging dina kang betjik/ jogja soengana dana//

XVII

Pan saestoe-estoening sajekti/ saking wasitanira kang mangka/ amanggih kasoegihane/ mjang marganing anemoe/ ing kamoekten tan lijan

saking/ pangoetjape prijangga/ moelaning anemoe pawong sanak sih sinihan/ mjang moelaning amanggih lara prihatin/ mjang manggih pati

gesang//

XVIII

Tan lyan saking sabdane pribadi/ sepining moeka jen ora nginang/ sepining garwa tan darbe/ soeta sepi satoehoe/ mjang sepining poenang

nagari/ tan ana ratoene/ satemah aroesoeh/ sepi titiga poenika/ pan koetjiwa ija saking lewih sepi/ wong kang tan darbe arta//

XIX

Tan katekan ing sabarang kapti/ lamoen djanma tan darbe arta/ singgih poenikoe sepine/ marmane ing toemoewoeh/ den nastiti tataning oerip/

reh ta amawi karsa/ ajwa selang soeroep/ nampani oedjaring sastra/ ajwa toengkoel ing laga miwah ing oeni/ titi Panitisastra//

Diketik ulang dan diposting oleh K Ng H Agus Sunyoto

2011-09-10
sumber: Arsip Peninggalan Mas Ngabehi Notoadikoesoemo (Wedana Krian Sidoarjo, 1927-1938)


script_end

..lebih lama
.:: PUSTAKA - 6/10 ::.
lebih baru..

DAFTAR 10 ARTIKEL TERBARU KATEGORI PUSTAKA
Free counters!
SEKRETARIAT:
Jl. Karya Timur IV/68 Malang 65122 Telp/Fax. 0341-416711
email: info@pesantrenbudaya.com

DEVELOPED from SCRATCH by AGUS WIDODO