header-daun_01 kayon_01
iklan logoUKM kayon_02
kayon_03
Selamat Datang di PESANTREN BUDAYA NUSANTARA

Kidung Rumeksa Ing Wengi

oleh: R. Sahid Sunan Kalijaga
 

KIDUNGAN  PURWAJATI

Kidungan Purwajati ini semula merupakan pupuh-pupuh dari tembang dandanggula yang disebut 'Ana Kidung Rumeksa ing Wengi' yang berasal dari serat kuno berjudul 'Suluk Wejangan Wali' yang semula hanya berisi 22 pupuh tembang dandanggula. Akhir abad ke-18 ditemukan naskah kidungan yang berisi 37 pupuh dandangggula yang redaksinya sama dengan naskah yang lama. Pada pertengahan abad ke-19 naskah kidungan yang lain yang lebih lengkap yang redaksinya sama dengan naskah lama. Bahkan pada akhir abad ke-19 ditemukan naskah kidungan yang berisi sampai 63 pupuh tembang dandanggula. Naskah-naskah kidungan itu kemudian disunting oleh R.Tanojo dan diterbitkan oleh Fa.Pen. "Tri-Jasa" Surakarta tahun 1966. 

Kinidungake Dandanggula

Purwaka

            Purwaning kang sinawung Memanis, panedaknya serat Kekidungan, lepata tulah sarike, angalap barkahipun, Kangjeng Nabi lan para wali, poma sagung kang maca, den samya tuwajuh, ing lair batin sedyakna; sarta suci  daraponira atut sih, nugrahaning Pangeran.

Sawabing Nabi Wali

         1. Ana kidung rumeksa ing wengi/ teguh ayu luputa ing lara/ luputa bilahi kabeh/ jin setan datan purun/ paneluhan tan ana wani/ miwah panggawe ala/ gunane wong luput/ geni anemahan tirta/ maling adoh tan ana ngarah ing kami/ guna duduk pan sirna//

         2. Sakehing lara pan samja bali/ sakehing ama sami miruda/ welas asih pandulune/ sakehing bradja luput/ kadi kapuk tibanireki/ sakehing wisa tawa/ sato kuda tutut/ kayu aeng lemah sangar songing landak/ guwaning mong lemah miring/ mjang pakiponing merak//

          3. Pagupakaning warak sakalir/ nadyan artja mjang sagara asat/ satemah rahayu kabeh/ dadi sarira aju/ ingideran mring widhadari/ rinekseng malaekat/ sakatahing rusul/ pan dadi sarira tunggal/ ati Adam utekku Bagenda Esis/ pangutjapku ja Musa//

          4. Napasingun Nabi Isa luwih/ Nabi Jakub pamijarsaningwang/ Jusuf ing rupaku mangke/ Nabi Dawud swaraku/ Hjang Suleman kasekten-mami/ Ibrahim njawaningwang/ Idris ing rambutku/ Bagendali kulitingwang/ Abu Bakar getih/ daging Umar singgih/ balung Bagenda Usman//

          5. Sungsumingsun Fatimah linuwih/ Siti Aminah bajuning angga/ Ayub minangka ususe/ sakehing wulu tuwuh/ ing sarira tunggal lan Nabi/ tjahjaku ja Muhammad/ panduluku Rasul/ pinajungan Adam syara'/ sampun pepak sakatahing para nabi/ dadi sarira tunggal//

            6. Widji sawidji mulane dadi/ pan apentjar dadya sining djagad/ kasamadan dening Dzate/ kang matja kang angrungu/ kang anurat ingkang nimpeni/ rahaju ingkang badan/ kinarja sesembur/ winatjakna ing toja/ kinarja dus rara tuwa gelis laki/ wong edan dadi waras//

            7. Lamun arsa tulus nandur pari/  puwasaa sawengi sadina/ iderana galengane/ watjanen kidung iku/ sakeh ama tan ana wani/ miwah jen ginawa prang wateken ing sekul/ antuka tigang pulukan/ mungsuhira lerep datan ana wani/ teguh aju pajudan//

            8. Lamun ora bisa matja kaki/ winawera kinarja adjimat/ teguh aju panemune/ lamun ginawa nglurug/ mungsuhira datan udani/ luput sendjata uwa/ iku pamrihipun/ sabarang pakarjanira/ pan rineksa dening Hjang Kang Maha Sutji/ sakarsane tinekan//

           9. Lamun ana wong kabanda kaki/ lan kadenda kang kabotan utang/ poma kidung iku bae/ watjakna tengah dalu/  ping salawe den banget mamrih/ luwaring kang kabanda/ kang dinenda wurung/ dedosane ingapura/ wong kang utang sinauran ing Hjang Widdhi/ kang agring dadi waras//

           10. Sing sapa reke arsa nglakoni/ amutiha lawan amawas/ patang puluh dina bae/ lan tangi wektu subuh/ lan den sabar sukur ing ati/ Insja Allah tinekan/ sakarsanireku/ njawabi nak - rakjatira/ saking sawab ing ilmu pangiket mami/ duk aneng Kalijaga//

Kuwasaning Artadaja

           11. Sapa kang wruh Artadaja iki/ pan djumeneng sudjanma utama/ kang wruh namane Artate/ masjrik magrib kawengku/ sabdaning kang Pandita luwih/ prapteng sagara wetan angumbara iku/ akekasih Sidanglana/ Sidajati ingaranan Ki Artati/ njata Djatisampurna//

              12. Ana kidung reke Ki Artati/ sapa wruha reke araningwang/ duk ingsun ana ing ngare/  miwah duk aneng gunung/ Ki Artati lan Wisamatti/ ngalih aran ping tiga/ Artadaja tengsun/ araningsun duk djedjaka/ mangkja aran Isma'il Djatimalengis/ aneng tengahing djagad//

              13. Sapa kang wruh kembang tepus kaki/ sasat weruh reke Artadaja/ tunggal pantjer lan somahe/ sing sapa wruh panudju/ sasat sugih pagere wesi/ rineksa wong sadjagad/ ingkang ngidung iku/ lamun kinarja ngawula/ bratanana pitung dina pitung bengi/ gustimu asih marma//

              14. Kang tjinipta  katekan Hjang Widhhi/ kang kinarsan dumadakan kena/ tur rineksa Pangerane/ nadyan tan weruh iku/ lamun nedya mudja samadi/ sesandi ing nagara/ angumbara iku/ dumadi sarira tunggal/ tunggal djati swara awor Ki Artati/ aran Sekar Djempina//

              15. Somahira ingaran Panjari, milu urip lawan milu pejah, tan pisah ing saparane, paripurna satuhu, jen nirmala waluya jati, kena ing kene kana, ing wusananipun, ajejuluk Adimulya Cahya ening jumeneng aneng Artati, anom tan keneng tuwa.

              16. Tigalan kamulanireki, Nilehening arane duk gesang, duk mati Lajangsukmane, lan Suksma ngambareku, ing asmara mor raga jati, durung darbe peparab, duk rarene iku, awajah bisa dedolan, aranana Sang Tyasjati Sang Artati, jeku sang Artadaya.

               17. Dadi wisa mangka amartani, lamun marta temah amisaya, marma Artadaya rane, duk laga aneng gunung, ngalih aran Asmarajati, wajah tumekeng tuwa, eling ibunipun, linari lunga mangetan, Ki Artati nurut gigiring Marapi, wangsul ngancik Sundara.

                 18. Wiwitane duk anemu tjandi, gegedongan reke kang winrangkan, sihing Yang kabesmi mangke, tan ana janma kang wruh, yen weruha purwane dadi/ tjandi segara wetan/ imgobar karuhun/ kahjangane Sang Hjang Tunggal/ tapa reke kang djumeneng mung Artati/ katon tengahing tawang//

                 19.Gunung agung mengku bumi langit/ langit iku kuwasa rubuha/ kang wruh Artadaja reke/ gunung segara Guntur/ tenung sirna kang mengku bumi/ langit buwana rusak/ dadi kawruhipun/ mudja madyaning awijat/ mangasrama mring gunung agung sabumi/ rjetjandi ing sagara//

                 20. Gunung gunture kagiri-giri/ sagara agung datanpa sama/ pan sampun kawruhan reke/ Artadaja puniku/ datan kena tjinakeng budi/ ingkang sampun waspada/ ing kuwasanipun/ angadeg tengahing djagad/wetan kulon lor kidul ngandap lan nginggil/ kang murba kang amisesa//

                21. Sagara gunung mjang bumi langit/  lawan ingkang amengku buwana/ kasor ing Artadajane/ sagara sat lan gunung/ guntur sirna guwa pesagi/ sapa wruh Artadaja/ dadya teguh timbul/ dadi palijasing aprang/ jen lelungan kang kepapag wedi asih/ sato galak suminggah//

                22. Djin prajangan pada wedi asih/ wedi asih sagunging drubigsa/ rineksa sijang-dalune/ ingkang anempuh lumpuh/ tan tumama mring awak mami/ kang nedya tan rahardja/ sadaja linebur/ sakehing kang nedya ala/ larut sirna kang nedya becik basuki/ kang sinedya waluja//

                 23. Gunung guntur penglebur guweki/ sagara sat bengawan sjuh sirna/ kang wruh Artadaja reke/ pan dadi teguh timbul/ kang djumeneng manusa djati/ ngadeg bumi sampurna/ Hjang Suksma sih lulut/ kang manusa tan asiha/ Sang Hjang Tunggal parandene wedi asih/ Hjang Asmara mong raga//

                 24. Sagara agung amengku bumi/ surja lintang mjang wong sabuwana/ wedi angidep sakehe/ kang kuwasa anebut/ dadya palijasing prang dadi/ paser panah sumimpang/ tumbak bedil luput/ liwat sakatahing bradja/ jen linakon adoh ing lara bilahi/ jen dipun apalena//

                 25. Siang dalu rineksa Hjang Widhhi/ sasedyane tinekan Hjang Suksma/ kinedepan djanma akeh/ karan wikuning wiku/ wikan liring pudja samadi/ tinekan sedyanira/ kang mangunah luhung/ peparab Hjang Tigalana/ ingkang simpen kang tuwadjuh djroning ati/ adoh ingkang bebaja//

                 26. Sakehing wisa tan ana mandi/ sakehing lenga datan tumama/ lebur muspa ilang kabeh/ duduk tenung pan aju/ taragnjana tan ana mandi/ sambang dengen suminggah/ samja lebur larut/ ingkang sedya ora teka/ ingkang teka ora nedya iku singgih lebur sakehing wisa//

                 27. Jen kinarja atunggu wong sakit/ edjin setan datan wani ngambah/ rinekseng malaekate/ nabi wali angepung/ sakeh ama pada sumingkir/ ingkang sedya mitenah/ miwah gawe dudu/ rinusak maring Pangeran/ iblis na'nat sato mara mati/ tumpes tapis sadaja//

Diketik ulang dan diposting oleh K Ng H Agus Sunyoto

 

2011-09-10
sumber: Kidungan Purwadjati terbitan Fa.Pen. "Tri-Jasa" Surakarta


script_end

..lebih lama
.:: PUSTAKA - 7/10 ::.
lebih baru..

DAFTAR 10 ARTIKEL TERBARU KATEGORI PUSTAKA
Free counters!
SEKRETARIAT:
Jl. Karya Timur IV/68 Malang 65122 Telp/Fax. 0341-416711
email: info@pesantrenbudaya.com

DEVELOPED from SCRATCH by AGUS WIDODO